Psychosociale kanten

De Basisschool

Voor het type basisonderwijs dat uw kind gaat volgen zijn er een paar opties:

 • het bezoeken van een reguliere basisschool;
 • het bezoeken van een reguliere basisschool met hulp van een ambulant begeleider;
 • het bezoeken van speciaal onderwijs.

Reguliere basisschool

Een goed contact tussen kind, ouders en school is hier van heel groot belang; in het bijzonder over wat het kind aan kan en wat te hoog gegrepen is. Veelal is met wat aanpassingen wel het één en ander te bereiken.

De aanpassingen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een speciale pen, aangepaste tafel en stoel, eventueel een laptop en aangepast lesprogramma. Ook is het van groot belang dat de klasgenootjes goed op de hoogte zijn van wat de KAISZ aandoening nu eigenlijk inhoudt.

Reguliere basisschool met hulp van een ambulant begeleider

Met deze vorm gaat het kind naar een reguliere school, maar maakt men ook gebruik van een ambulant werker die meestal verbonden is aan een mytylschool. Deze kracht kan eventueel voor een aantal jaren worden ‘ingehuurd’ om het kind te begeleiden. Ook kan hij/zij behulpzaam zijn bij het regelen van aanpassingen, om zodoende te proberen het optimale uit uw kind te halen. Vaak worden oplossingen die door een professioneel iemand, zoals de ambulante begeleider, worden aangedragen, eerder door de school uitgevoerd dan de tips van de ervaringsdeskundigen (in dit geval de ouders). Een steuntje in de rug van zo iemand kan goed werken. Daarnaast heeft de ambulante begeleider vaak al ervaring met het begeleiden van kinderen die soortgelijke problemen hebben, en kan dan met praktische oplossingen en tips komen. De kosten voor een ambulant begeleider komen uit het passend onderwijs.  

Speciaal onderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs worden vaak pas ingeschakeld als het voor een kind te zwaar wordt om het reguliere onderwijs te volgen. Eén van de vormen van speciaal onderwijs is de mytylschool.

Op de mytylscholen wordt meestal een individueel op maat gemaakt lesprogramma gegeven, en zijn speciale krachten aangesteld of aan de school verbonden, zoals therapeuten, sociaal werkers, revalidatiearts of psycholoog. Ook zien kinderen op deze school dat zij niet de enige zijn met een handicap, wat heel belangrijk kan zijn voor de acceptatie.

De voordelen van een mytylschool zijn, naast het aangepaste lesprogramma, de ingebouwde rusttijden, als vermoeidheid een grote rol speelt. Op school kunnen verschillende therapieën worden gegeven, waardoor het kind deze niet na schooltijd ergens anders hoeft te volgen.

Ergotherapeuten helpen vaak bij de aanvraag van eventuele hulpmiddelen. Doordat er een individueel lesprogramma wordt gevolgd, is er weinig uitval.

Er kleven ook nadelen aan speciaal onderwijs. Het onderwijs vindt meestal plaats buiten de vertrouwde (thuis)omgeving, waardoor het contact met vriend(in)en thuis snel kan verwateren. Soms zal het kind zelfs intern moeten gaan wonen als de school te ver van het (ouderlijk) huis staat. Het kind zal vaak langer moeten reizen, waarvoor het vaak op taxivervoer is aangewezen. Het speciaal basisonderwijs neemt meestal een langere tijd in beslag dan het regulier basisonderwijs.

Aandachtspunten voor kinderen in het basisonderwijs

 • Benadruk de sterke kanten van uw kind. Kinderen met een KAISZ-aandoening kunnen misschien verbaal of rekenkundig meer dan een ‘gezond’ klasgenootje. Laat dan de juf/meester die kanten benadrukken en geef het zieke kind de mogelijkheid een ander kind daarmee te helpen. Zo gééft het kind ook hulp, in plaats van veel hulp te moeten aanvaarden.
 • Welke mogelijkheden biedt de school om de minder sterke kanten te compenseren? Welke fysieke beperkingen zijn er en hoe kunnen die opgelost worden? In de kleuterklas is de dagindeling minder strak en zijn er vaak wel mogelijkheden om flexibel met de ziekte van uw kind om te gaan. Er is een lees/luisterhoek, waar het zieke kind de eerste uren bij kan komen tot de stijfheid weg is en de dag kan beginnen. Bij gymnastiek kan het kind misschien niet goed hardlopen, maar wel scheidsrechter zijn. Op sommige scholen is het mogelijk dat het zieke kind met een klasgenootje tijdens de gymlessen naar het zwembad gaat. Overleg met leerkrachten kan tot creatieve oplossingen leiden.
 • Er kan van de mytylschool een ambulant begeleider worden ‘ingehuurd’ via ‘passend onderwijs’, om de juffrouw of meester te helpen bij de begeleiding van het kind. Wanneer er een professioneel iemand komt, wordt de communicatie soms makkelijker. De ouder wordt dan minder snel als ‘die overbezorgde ouder’ gezien en voorzieningen lijken makkelijker toegankelijk te worden. Ambulante begeleiders lossen veel praktische problemen in de klas op. Ze worden voor drie jaar aan een kind gekoppeld. Het kan handig zijn om dat dan in ‘effectieve’ jaren te doen. Dus liever in groep acht en tijdens de overgang naar de middelbare school, dan in groep zeven en acht.
 • Kunnen er aanpassingen en/of hulpmiddelen ingezet worden? Wanneer een kind moeite heeft met schrijven kan een verdikte pen of een laptop uitkomst bieden. Aangepast meubilair kan helpen of extra verlichting kan nodig zijn. Soms is alleen een goede plek in de klas nodig, met overzicht over de hele klas en niet op de tocht.
 • Waar heeft het kind een hekel aan? Wil het wel weten dat het ziek is, of ontkent het dat juist? Durft het kind in het middelpunt van de belangstelling te staan of staat het wat verlegen aan de kant? Gebruikt het kind het feit dat het ziek is als argument om te zeggen dat het iets niet kan, of eigenlijk liever niet wil doen? Meestal weten kinderen zelf heel goed wat ze wel of niet willen. Als een spreekbeurt te eng is, mag u als ouder wellicht een stukje schrijven in het schoolblad. Overleg dit met uw kind.
 • Schoolreizen kunnen erg vermoeiend zijn. Toch is het van belang de sociale gebeurtenissen zo veel mogelijk te volgen. Een fietsschoolreis kan misschien gemaakt worden met een tandem of achterop bij een docent(e).
 • Welke mogelijkheden biedt de school om gemiste lessen in te halen? Als het kind in het ziekenhuis ligt, neemt de school dan contact op met de ziekenhuisschool of met de ouders? Komt de leerkracht op bezoek in het ziekenhuis en gaan klasgenootjes op bezoek?
 • Heeft de school een pestbeleid? Het kan zijn dat uw kind gepest gaat worden omdat het anders is. De ervaring leert dat hoe opener ouders, school en het kind zijn over de ziekte, des te minder er gepest wordt. Vaak is dan de bereidheid tot hulp groter. Wel moet er gelet worden op het feit, dat het zieke kind niet zielig wordt gevonden, want dat zijn ze geen van allen! Klasgenootjes kunnen een loopfiets ook heel ‘cool’ vinden en er zelf ook wel een willen hebben.

Kinderen kunnen ook profijt hebben van hun ziekte. Bijvoorbeeld bij slecht weer met de auto naar school mogen, een laptop in de klas gebruiken, niet alle rijtjes van rekenen over moeten schrijven, maar alleen de antwoorden, enz.