Psychosociale kanten

Onderwijs dat past bij uw kind 

  • Ieder kind heeft recht op goed onderwijs.
  • Ga uit van de mogelijkheden van een leerling en niet van zijn/haar beperkingen.
  • Samenwerking tussen ouders en school zorgt voor beter onderwijs.

Over bovenstaande stellingen is men het over het algemeen wel eens. Het zijn duidelijke uitgangspunten voor passend onderwijs. In de praktijk echter blijkt het een stuk minder duidelijk te zijn. Nog heel regelmatig zitten kinderen thuis zonder onderwijs, of krijgen ze onderwijs dat niet bij hun situatie past. Regelmatig voelen ouders zich niet serieus genomen over hun kind. En nog heel vaak zijn scholen niet toegankelijk voor kinderen met een handicap of zijn de juiste hulpmiddelen niet beschikbaar.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld extra begeleiding op school, hulpmiddelen, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is geen schooltype, maar scholen werken samen in samenwerkingsverbanden. Deze scholen maken onderling afspraken over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Passend onderwijs is een vervanging van het oude systeem van leerlinggebonden financiering, oftewel het rugzakje. Het rugzakje gaf problemen omdat steeds meer leerlingen met ernstige gedragsproblemen een indicatie kregen voor de leerlinggebonden financiering. Daarnaast was de indicatiestelling vaak een langdurig en vooral ingewikkeld verhaal. Tot slot zijn er veel kinderen die door hun beperkingen van school verwijderd zijn omdat de school geen goede begeleiding aan het kind kon geven.

Scholen die samenwerken in het samenwerkingsverband krijgen geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die een extra ondersteuning nodig hebben. Het geld dat nu gebruikt wordt voor de rugzakjes gaat hiervoor worden gebruikt. Daarnaast zal het geld wat nu bedoeld is voor ondersteuning op speciale scholen en het speciaal basis- en voortgezet onderwijs gaat bij de inwerkingtreding naar het samenwerkingsverband. De samenwerkende scholen maken een plan om ervoor te zorgen dat iedere leerling passen onderwijs krijgt. Dat zal per samenwerkingsverband en per regio verschillen.

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De ondersteuning is bedoeld voor alle leerlingen met een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis.

In het oude systeem kenden we de onderverdeling van 4 clusters

  • Cluster 1 voor leerlingen die blind of slechtziend zijn.
  • Cluster 2 voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of spraaktaal moeilijkheden hebben.
  • Cluster 3 voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte.
  • Cluster 4 voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of psychiatrische problemen.

Cluster 1 en 2 blijven het onderwijs in een landelijk systeem organiseren. Zij doen niet mee met de regionale indeling van de samenwerkende scholen in passend onderwijs. Voor alle andere leerlingen geldt wel de regionale indeling van de samenwerkende scholen. Dit geldt ook voor die leerlingen die wel extra ondersteuning nodig hebben, maar geen rugzakje hebben.

Passend onderwijs gaat pas in het schooljaar 2014/2015 echt in. De voorgaande jaren zijn overgangsjaren. Vanaf dit schooljaar hebben de scholen zorgplicht en de samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs.

Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van passend onderwijs. Oude samenwerkingsverbanden zullen worden samengevoegd in het nieuwe systeem. Er komen in totaal 75 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 76 samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs. De taken liggen vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen.

Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat houdt in dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen is ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijspakket krijgt. Mocht de school aangeven dat het kind het beste naar een andere school kan gaan, dan moet de school ook zorgen dat daar ook een passende plek is.

Voor meer informatie www.steunpuntpassendonderwijs.nl