Psychosociale kanten

Onderwijs in het ziekenhuis 

Ook als het kind opgenomen wordt in het ziekenhuis, zal het onderwijs kunnen en willen volgen. De vele controles en geregelde afwezigheid maken het al moeilijk genoeg om geen leerachterstand op te lopen.

Onderwijs aan zieke kinderen is bij wet geregeld. De wet Ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen geldt zowel voor leerlingen die in het ziekenhuis zijn opgenomen als voor leerlingen die thuis ziek zijn.

Als een kind langdurig ziek wordt, dient de 'thuisschool', dat is de school die het kind bezoekt, ervoor te zorgen dat de leerling toch onderwijs krijgt. Dat gaat ook op voor leerlingen met een chronische aandoening die meerdere keren voor korte tijd school moeten verzuimen.

De thuisschool is verplicht:

  1. voor deze kinderen een lesplan op te stellen;
  2. te regelen dat het kind inderdaad les krijgt.

In principe wordt het onderwijs aan het zieke kind verzorgd door de leerkrachten van de thuisschool. Voor ondersteuning daarbij kan de school een beroep doen op een Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) of een Educatieve voorziening (EV) van een academisch ziekenhuis.

Onderwijsbegeleidingsdiensten 

Er zijn in ons land 56 Onderwijsbegeleidingsdiensten of OBD's. Bij deze diensten werken 'consulenten ondersteuning onderwijs zieke leerlingen'. Zij houden zich bezig met kinderen die in de niet-academische ziekenhuizen zijn opgenomen of die thuis ziek zijn. De consulenten doen hun werk op verzoek van de thuisschool. Naar gelang de hulpvraag van de school zorgen de consulenten voor:

  • het lesgeven aan kinderen in het ziekenhuis of thuis;
  • het informeren van leerkrachten van de thuisschool over ziektebeelden;
  • het begeleiden van de leerkracht van de zieke leerling. 

Educatieve voorzieningen 

De Educatieve voorzieningen of EV's maken deel uit van de organisatie van de academische ziekenhuizen. Ook zij hebben 'consulenten ondersteuning onderwijs zieke leerlingen' in dienst. De taken van deze consulenten zijn dezelfde als die van de consulenten van de OBD's, zij het dat zij zich bezighouden met kinderen die zijn opgenomen in de academische ziekenhuizen.

Het is de taak van de thuisschool zo nodig contact op te nemen met een OBD of EV en te regelen dat de zieke leerling onderwijs en begeleiding krijgt. Uiteraard kunnen ouders de school benaderen om zich ervan te verzekeren dat er voor hun zieke kind onderwijs georganiseerd wordt. In voorkomende gevallen kunnen ook de OBD's en de EV's het initiatief nemen en contact opnemen met de thuisschool.

De wet zegt wat dit laatste betreft niets over ziekenhuizen. Niets belet echter een pedagogisch medewerker van een ziekenhuis of een kinderarts om de ouders te wijzen op het recht van onderwijs voor hun zieke kind en eventueel zelf, na overleg met de ouders, een OBD of EV in te schakelen.

Tegenwoordig is het volgen van lessen in het ziekenhuis met internet en e-mail veel makkelijker geworden.