Psychosociale kanten

Financiële ondersteuning ziek kind

Dubbele kinderbijslag

Voor een kind met een ziekte of beperking heb je vaak meer uitgaven dan voor andere kinderen. Om deze meerkosten te compenseren, kun je dubbele kinderbijslag krijgen.

Je komt in aanmerking voor dubbele kinderbijslag als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18 jaar.
  • Je kind woont bij je voor ten minste 4 dagen per week en staat ook bij je ingeschreven.
  • Je kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft dat vastgesteld.

Je vraagt dubbele kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb). De SVb schakelt vervolgens het CIZ in voor een beoordeling. Daarvoor hanteert het CIZ een systeem van tien criteria waarop jouw kind zorg nodig heeft. Die criteria gaan niet alleen over lichamelijke zorg, maar bijvoorbeeld ook over het gedrag van jouw kind en over de zelfredzaamheid binnenshuis en buitenshuis. Hoe ouder het kind, hoe zelfstandiger het zou moeten zijn en hoe minder zorg je zou moeten geven.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de kinderbijslag uit. Het bedrag wordt aan het einde van elk kwartaal automatisch op jouw rekening overgemaakt. De kinderbijslag is belastingvrij. Er zijn geen inkomensgrenzen.

Meer informatie

Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank of neem contact op met de SVB, Postbus 1244, 6040 KE Roermond, telefoon (0475) 36 80 40.

Financiële ondersteuning gehandicapten en chronisch zieken 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) geeft de gemeente een grote vrijheid bij het bepalen van de regels voor financiële ondersteuning van mensen met een handicap of chronische ziekte. De situatie kan daardoor per gemeente sterk verschillen.

  • De gemeente kan individuele financiële ondersteuning op maat bieden. Je moet dan aantonen dat je meerkosten hebt vanwege jouw handicap of ziekte en waar die kosten uit bestaan. Vallen deze kosten onder de regeling van de gemeente en is jouw inkomen lager dan de norm die de gemeente hiervoor heeft vastgesteld, dan krijg je een tegemoetkoming. De gemeente kan er ook voor kiezen om het geld dat hiervoor beschikbaar is in een fonds te storten dat beheerd wordt door de plaatselijke organisatie van mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen zelf.
  • De gemeente kan een algemene tegemoetkoming geven aan iedereen die aan de eisen voldoet. Het gaat dan om vaste bedragen, een zogenoemd ‘forfaitair bedrag’.
  • De gemeente kan je een collectieve (aanvullende) zorgverzekering aanbieden, de Gemeentepolis. De premie wordt dan geheel of gedeeltelijk door de gemeente betaald.
  • De gemeente kan ervoor kiezen om geen of lagere eigen bijdragen te vragen voor voorzieningen, zoals huishoudelijke zorg of woningaanpassingen.
  • De gemeente kan ook kiezen voor combinaties van de voorgaande vormen van ondersteuning.

De gemeente mag grenzen stellen aan het inkomen of het vermogen van mensen die gebruik maken van de regeling. Maar er staat nadrukkelijk in de Wmo 2015 dat die grenzen ruimer mogen zijn dan het sociale minimum (bijstandsniveau). In dat geval komen ook mensen met een (iets) hoger inkomen in aanmerking voor deze ondersteuning.

Meer informatie vind u bij uw eigen gemeente

Bron: meerkosten.nl