Psychosociale kanten

Voortgezet onderwijs

Na het verlaten van het basisonderwijs staan u en uw kind voor de keuze hoe nu verder. Gaat uw kind verder in het reguliere voortgezet onderwijs of stapt uw kind over op het voortgezet speciaal onderwijs?.

Deze keuze kan vaak gemaakt worden na veel overleg met de ‘oude’ en ‘nieuwe’ school. Bij een reguliere school is het verkennen van de nieuwe school door het kind met een KAISZ-aandoening erg belangrijk. Een gesprek met de school zal aan het licht moeten brengen welke houding en mogelijkheden de school heeft ten aan zien van chronisch zieke scholieren. Doordat het kind nu met veel meer leraren en andere krachten te maken krijgt, is een goede voorlichting van groot belang. De grootte van de school (kleinschalig of juist zeer groot) zal mede bepalend zijn hoe gemakkelijk de voorlichting kan plaatsvinden. De bereikbaarheid en afstand van huis naar school zal, nog meer dan bij niet-zieke kinderen, een rol spelen in de schoolkeuze. Hoe kan uw kind naar school; op de fiets of met aangepast vervoer?

Het is erg prettig als er een regeling getroffen kan worden waarbij het huiswerk bij afwezigheid wordt doorgegeven en er mogelijkheden worden geboden voor het inhalen van een eventuele achterstand.

Aandachtspunten van jongeren in het voortgezet onderwijs:

Voor het voortgezet onderwijs gelden gedeeltelijk dezelfde punten als voor de basisschool. In het voortgezet onderwijs zullen de jongeren echter zelf meer willen, kunnen en ook moeten regelen.

  • Waar ben je goed in en waar ben je minder goed in? Is de reden van je zwakkere kanten gelegen in het feit dat je een KAISZ-aandoening hebt of niet?
  • Weten je klasgenoten en vriend(in)en van je ziekte of houd je dat voor je? Hoe ga je ze informeren, door middel van een spreekbeurt, een brief of individuele gesprekken?
  • Is de school geïnformeerd over je ziekte? Is er begrip voor de speciale problemen waar je mee kampt? Denkt de leiding mee over oplossingen zoals een tweede boekenset, alternatieven voor de gymlessen, uitstel voor een repetitie, aanpassingen in het lesrooster en lokaalkeuze; over schoolreizen, gebruik van liften en lerarenfietsenhok voor je aangepaste fiets? Mag je een laptop gebruiken, of kun je minder schrijftaken krijgen? Wie is je aanspreekpunt op school, is dat je klassenmentor?
  • Houd je rekening met je beperkingen in je beroepskeuze, of probeer je jouw ideaal na te streven, zonder aan je beperkingen te denken? Zijn er beroepen, die je misschien wel zou willen doen, maar waarvan je weet, dat dit door je ziekte niet mogelijk is?

Voor het kiezen van een vervolgopleiding kan het soms raadzaam zijn om een beroepentest te doen speciaal voor kinderen met een KAISZ-aandoening. Hierin wordt naast interesse en intellectuele vermogen ook rekening gehouden met lichamelijke belastbaarheid.

Als een school op al deze gebieden bereid is mee te denken en zelf met oplossingen komt, is er een goede kans dat uw kind een fijne schoolperiode tegemoet zal gaan.