Aandoeningen  

Rechten van de patiënt

De relatie tussen een patiënt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op
wederzijds vertrouwen. Gelukkig is dat meestal ook zo, maar als ouder bent u zelf geen patiënt, maar
spreekt u wel namens uw kind. Dit is niet altijd even eenvoudig. Omdat u als ouder bij de
behandeling te maken krijgt met het nemen van beslissingen namens uw kind, zijn hier de wettelijke
regelingen met betrekking tot de rechten van de patiënt weergegeven.

De relatie tussen patiënt, arts of andere hulpverlener is geregeld in een aantal wettelijke bepalingen.
Deze vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, kortweg WGBO. Deze
wet heeft niet alleen betrekking op volwassenen. Ook de rechten van het kind als patiënt zijn hierin
vastgelegd.

De WGBO schrijft voor dat een medisch onderzoek en een medische behandeling alleen mogen
worden uitgevoerd als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Een patiënt kan moeilijk
beslissen of hij al dan niet toestemming voor een onderzoek of behandeling zal geven als hij niet
weet waar het om gaat. Om die reden legt de wet de behandelaar de verplichting op ervoor te
zorgen dat de patiënt alle informatie krijgt die hij nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen.